Księgi handlowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi głównej i ksiąg pomocniczych) na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Weryfikacja wystawionych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym
 • Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety, ewidencja przebiegu pojazdu)
 • Tworzenie poleceń przelewów w systemie homebanking Klienta
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy Klienta
 • Przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń sald
 • Sporządzanie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie i składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych
 • Sporządzanie polityki rachunkowości oraz planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta oraz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli US
 • Przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych
 • Konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste w zakresie bieżącej księgowości Klienta
Copyright © 2015 by Robert Woźniak