Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Obsługa polega na:

 • Bieżącym prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Bieżącym prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Bieżącym prowadzeniu ewidencji wyposażenia;
 • Bieżącym prowadzeniu imiennych kart przychodów pracowników, którym Wypłaca się należności ze stosunku pracy;
 • Prowadzeniu obsługi płacowej polegającej na:
 • wyliczaniu wynagrodzeń za pracę, urlopy wypoczynkowe, zasiłki chorobowe i sporządzaniu list płac;
 • prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzaniu deklaracji podatkowych i ZUS;
 • sporządzaniu rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 11 lub PIT 8b);
 • sporządzaniu rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników
 • Bieżącym prowadzeniu rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, terminowym sporządzaniu deklaracji rozliczającej podatek od towarów i usług za dany miesiąc.
 • Terminowym sporządzaniu deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela (PIT 5).
 • Sporządzeniu rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela.
 • Udzielaniu porad finansowo - podatkowych w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Copyright © 2015 by Robert Woźniak